Verím Pane

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Tieto podmienky upravujú spracovanie osobných údajov občianskeho združenia Gospelová muzika, o.z., so sídlom na adrese Moyzesova 62, 04001 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50001451 (ďalej len “Prevádzkovateľ”), v súvislosti s marketingovými aktivitami a zasielaním marketingových a iných informačných ponúk Prevádzkovateľa.

1.2 Tieto podmienky sú platné pre všetkých zákazníkov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito podmienkami.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie marketingových a iných informácií zákazníkom, vrátane zasielania newsletterov, noviniek, ponúk, zľavov, akcií a iných podobných obchodných informácií súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa.

2.2 Spracovanie osobných údajov sa vykonáva prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zákazník poskytne pri online nákupe vstupeniek, tovarov a služieb alebo pri registrácii na webovej stránke Prevádzkovateľa.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Zákazník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto podmienkach.

3.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyjadruje online ako súčasť nákupného procesu pri online predaji vstupeniek, tovarov a služieb alebo na webovej stránke zadaním e-mailovej adresy do časti určenej na prihlásenie sa do newsletteru.

3.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný zákazníkom.

DOBA SPRACOVANIA

4.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený Prevádzkovateľovi na dobu neurčitú.

4.2 Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto podmienkach.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

5.1 Zákazníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

5.2 Zákazníci majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov, ak majú podozrenie, že ich osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými zákonnými predpismi.

KONTAKT NA PREVÁDZKOVATEĽA

6.1 Ak zákazníci potrebujú uplatniť svoje práva, mať otázky alebo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov, môžu kontaktovať Prevádzkovateľa nasledovne:

Gospelová muzika, o.z.
Moyzesova 62
04001 Košice – mestská časť Staré Mesto
E-mail: info@gospelovamuzika.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto podmienky sú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke Prevádzkovateľa.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok so súhlasom zákazníkov, pričom zákazníci budú informovaní o akýchkoľvek zmenách.

7.3 V prípade, že nejaká časť týchto podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť ostatných častí podmienok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrený zákazníkom online predstavuje jeho prijatie a súhlas so všetkými ustanoveniami týchto podmienok.